Loading...

Tekniska lösningar för ren luft, ren energi och rent vatten

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning och anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion.

Anläggningar som omvandlar biobränslen till energi måste uppfylla strikta tekniska, miljömässiga och ekonomiska krav. Saxlund har ett stort kunnande inom bioenergiområdet och innehar ett antal patent på design av system.

I koncernen ingår företagen Saxlund och Hotab som tillsammans arbetar med bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och annan återvinningsindustri, rökgaskondensering samt rening av rökgaser.

Kunderna återfinns inom el-, värme- och kraftproduktion, trä- och skogsindustri, vatten- och avfallshantering, process-, återvinnings- och gruvindustri samt viss övrig industri.

Saxlund breddar sin produktportfölj genom förvärv av Hotab

Unikt för Saxlund är att man genom förvärvet av Hotab kan erbjuda kunderna utrustning och service i hela ledet, dvs. hantering av bränsle, förbränning, rening av rökgaser och därefter en heltäckande serviceorganisation med servicekontor väl utspridda över landet med en målsättning att alltid kunna vara på plats hos kund inom en timme.

Verksamhetspolicy

Vi förser våra kunder med bioenergianläggningar, materialhanteringssystem, luftreningsanläggningar samt relaterade produkter och lösningar för dessa områden. Utöver detta erbjuds även service och eftermarknad.

Kvalitet

Vi vill vara ledande inom branschen kända för att skapa kundnöjdhet och ha hög kvalitet på våra tjänster.

Våra kunder kan förvänta sig att vi:

 • Levererar hållbara lösningar och produkter.
 • Levererar i tid och enligt avtal.
 • Har ett brett erbjudande av produkter och tjänster inom vårt område.
 • Samarbetar med utvalda, kompetenta leverantörer och samarbetspartners.
 • Har hög kompetens inom vårt område.
 • Engagerar personalen till att uppfylla kundens önskemål, behov och förväntningar.

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav.
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra produkter och tjänster.

Miljö

Vi arbetar aktivt med att förebygga negativ miljöpåverkan genom att:

 • Minska energiförbrukningen hos kund genom våra produkter och lösningar.
 • Minska utsläpp från våra kunders förbränningsanläggningar genom våra produkter och lösningar.
 • Utbilda och motivera de anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Prioritera miljöcertifierade leverantörer och samarbetspartners i möjligaste mån.
 • Ta miljöhänsyn vid transporter.

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar för verksamheten.
 • Bidra till att ständigt förbättra miljöledningssystemet och uppnå bättre miljöprestanda på våra produkter och tjänster.