Ordinarie årsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325, håller årsstämma den 4 juni 2020 klockan 10:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.saxlund.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det per e-post och uppger sin e-postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt nedan.

Samtliga förslag till stämman framgår av kallelsen.

Anmälan och registrering

Rätt att deltaga i stämma har den som:

-dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 maj 2020, och
-dels har anmält sitt deltagande senast den 28 maj 2020 per post: Saxlund Group AB, Fannys väg 3, 131 54 Nacka eller per e-post: alexander.leppanen@saxlund.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Ombud ska inge relevanta behörighetshandlingar före bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.saxlund.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Saxlund Group AB

Stockholm i maj 2020

Styrelsen

 

NEDLADDNINGSLÄNKAR

Kallelse till årsstämma 2020

Bolagsordning

Fullmaktsformulär