Tredje kvartalet, juli – september 2019

 • Nettoomsättning uppgår till 53 530 (34 261) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -5 933 (-58 710) KSEK. Resultatet har belastats med ca 1 000 KSEK avseende fasta kostnader och som har avvecklats.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 272 (-60 573) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-2,34) SEK före och efter utspädning.

Niomånadersperioden januari – september 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 150 920 (164 338) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -15 660 (-85 206) KSEK. Resultatet har belastats med ca 6 300 KSEK avseende fasta kostnader som har avvecklats.
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 824 (-90 765) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,74 (-3,54) SEK före och efter utspädning.

Väsentliga händelser i det tredje kvartalet

 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade en ny order på ca 9 500 KSEK under juli månad.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade en ny order till Setra på ca 5 500 KSEK under november månad.

VD:s kommentar

Saxlund har under tredje kvartalet förbättrat rörelseresultat, rensat från nedskrivningar, för perioden med ca 20 000 KSEK i jämförelse med samma period 2018, vilket är glädjande. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA, -3 191 KSEK för perioden) har förbättrats för varje kvartal under 2019, och jag förväntar mig att trenden kommer att fortsätta. Avskrivningar var dock högre för kvartalet (ca 1 700 KSEK), till följd av effekter av IFRS 16, i jämförelse med kvartal ett och två 2019.

Saxlund fortsätter att jobba på kostnadsbesparingar och har under 2019 avvecklat kostnader på ca 6 300 KSEK. Gruppen kommer därmed stå väl rustad inför 2020 med en långt lägre kostnadsbas än tidigare och med en tillfredställande orderbok. Saxlund, som har varit under en omställning de senaste åren, kommer med full kraft arbeta för en långsiktig lönsamhet.

Orderboken har utvecklats positivt under kvartalet, med en större order från Setra. Det finns flertalet positiva indikationer på att Saxlund kommer att ytterligare fylla på orderboken under den närmaste tiden. Den tyska lagen om återvinning av fosfor, som kräver att varje vattenreningsverk i Tyskland med en reningskapacitet för fler än 50 000 personekvivalenter kommer behöva återvinna fosfor, öppnar upp en ny marknad för Saxlunds materialhanteringsutrustning. Lagen kommer att driva på mot förbränning av avloppsslam för återvinning av fosfor och Saxlunds lösning med vår unika slampump, med utmärkt driftsäkerhet, har stor potential att vinna projekt inom denna spännande nya marknad för Saxlunds produkter. Det finns ca 500 sådana reningsverk i Tyskland. Den omställningen kommer att behöva göras senast 2023.

Saxlund kommer under 2020 att koncentrera verksamheten för att ytterligare fokusera på service och eftermarknad. Saxlund har en stor installerad bas med ca 3 000 anläggningar i drift över hela världen som ger en stor potential för att det ska lyckas. Styrelse och ledning har tagit beslut att försäljning av projekt ska koncentreras mot projekt där leveransinnehållet består av egenutvecklade produkter, vilket kommer att lyfta service och eftermarknad ytterligare på några års sikt.

Marknaden för Saxlund ser oerhört spännande ut framgent, drivet av klimatförändringsdebatten, lagstiftning för fosforåtervinning och lägre partikelutsläpp samt omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade en ny order till Setra på ca 5 500 KSEK under november månad.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké och delårsrapport för oktober – december 2019 19 februari 2020

Rapporten i sin helhet laddas ner här

Stockholm den 27 november 2019

Kenneth Eriksson
Styrelseordförande

William Heigard
Styrelseledamot

Svante Carlsson
Styrelseledamot

Alexander Leppänen
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl 8:45 CET.