Delårsrapport Q3 2017

Fortsatt fokus på lönsamhetsförbättringar

Saxlund lägger fortsatt stor kraft och fokus på det tidigare kommunicerade kostnadsbesparingsprogram som initierades under kvartalet. Kostnadsbesparingarna uppgår sammanlagt till 36 000 KSEK på årsbasis, tillsammans med avvecklandet av Envipower, vilket kommer att lyfta lönsamheten väsentligt under 2018.

 • Justerat rörelseresultat för juli-sep för kvarvarande verksamhet uppgår till -2 101 (-3 080) KSEK.
 • Justerat rörelseresultat för jan-sep för kvarvarande verksamhet uppgår till -13 651 (-13 253) KSEK.

Kvartal 3, Juli – september 2017

 • Nettoomsättning uppgår till 114 159 (29 139) KSEK.
 • Justerat rörelseresultat för juli-sep för kvarvarande verksamhet uppgår till -2 101 (-3 080) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgår till -3 796 (-28 921) KSEK inklusive engångsposter -1 695 KSEK. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om -25 841 KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till -11 059 (-29 167) KSEK inklusive engångsposter -1 695 KSEK. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om -25 841 KSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till -0,43 SEK (-57,81) SEK.

Kvartal 1 – 3, Januari – September 2017

 • Nettoomsättning uppgick till 293 399 (41 457) KSEK.
 • Justerat rörelseresultat för perioden jan-sep för kvarvarande verksamhet  uppgår till -13 651 KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgår till -17 002 (-32 025) KSEK inklusive engångsposter om -3 350 KSEK Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om -25 841 KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till -29 135 (-32 713) KSEK inklusive engångsposter om -3 350 KSEK Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om -25 841 KSEK
 • Resultat per aktie uppgår till -1,14 SEK (-44,33) SEK.

VD:s kommentar
Med avvecklingen av Envipower samt det beslutade besparingsprogrammet kommer lönsamhetsförbättringen att fortsätta under resten av 2017. Med de engångseffekter som belastat koncernens resultat under 2017 och det kostnadsbesparingsprogram om sammanlagt 36 000 KSEK som nu genomförs, ökar förutsättningarna för en väsentlig lönsamhetsförbättring 2018 och framåt.

Den kvarvarande verksamheten har ett rörelseresultat på -3 796 KSEK för perioden juli till september, 2017. Jämförelsevis så hade koncernen ett rörelseresultat för perioden januari till juni 2017 på -13 206 KSEK inklusive nu avvecklade dotterbolaget Envipower. Det visar att vi är på väg i rätt riktning och att de åtgärder bolaget har genomfört redan visar resultat!

Stora delar av vårt kostnadsbesparingsprogram på 36 000 KSEK kommer att ge resultat redan i kvartal 4. Under första kvartalet 2018 kommer kostnadsbesparingsprogrammet till stora delar vara helt genomfört. Sedan förra kvartalsrapporten har vi drivit igenom nödvändiga organisationsförändringar  Koncernen har lagt ner verkstad och lager i Hagfors och flyttat dessa funktioner till vår verkstad och lager i Kristianstad. Koncernen kommer därmed att få lägre lokalkostnader.  Koncernen kommer att minska sina kostnader i och med flytt till nya lokaler i Stockholm den 1:a februari 2018.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 250 000 KSEK varav 100 000 KSEK som prognosmässigt kommer att färdigställa under året. Prognosen bygger på att kunden, BabcockWilcox & Völund (BW&V), i projekten driver projekten enligt utsatt tidplan. Till detta kommer service och eftermarknad där orderboken för helåret är svår att prognostisera men som kommer att bidra positivt till dessa siffror.

Avvecklingskostnaderna för Envipower har tidigare bedömt till -13 000 KSEK och dessa kan i dagsläget fastställas till -10 950 KSEK som inte är likviditetspåverkande. Dessa består av nedskrivning av tillgångar och fordringar. Resultatet för kvartal 1-3 påverkas av engångskostnader om -3 350  KSEK. Dessa består till större del av kostnader relaterade till sammanslagning av de svenska dotterbolagen (IT-kostnader, kostnader för byte av ekonomisystem, HR-kostnader).

De utländska dotterbolagen fortsätter att visa positiva resultat för året. Saxlund i Tyskland börjar närma sig ett avslut i ett av våra större projekt till BW&V medan det två andra projekten löper på dock med fortsatta förseningar från kunden. Saxlund England har under året växt och omsättningen är den högsta i bolagets historia. Vi möter efterfrågan med att nyanställa på inköps- och projektsidan för att även där kunna förbättra lönsamheten ytterligare.

Många av de nya affärer vi har jobbat på under året ligger för avslut i slutet av året och början av nästa år. Detta gäller för samtliga bolag i koncernen. Något som är trend i branschen är att kunderna tar längre tid på sig för att komma till avslut men vi arbetar hårt för att komma till kontraktssingering i alla bolag.

Framför oss har vi många utmaningar och stora möjligheter att stärka vår position i en viktig framtidsbransch. Vårt uppdrag är att bidra till en mer hållbar energiproduktion i Sverige och Europa.  Med våra ledande varumärken, Saxlund och Hotab, är jag övertygad om att vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande!

Marknad
En rad faktorer talar för en gynnsam marknad för Saxlund Groups produkter och tjänsteutbud de kommande åren i Europa. Nya utsläppsdirektiv från EU kommer att öka efterfrågan på våra produkter.  I Sverige väntas miljölagstiftningen skärpas ytterligare.

Beslutet i Tyskland att snabbavveckla kärnkraften innebär att landet måste bygga ut andra energikällor på kort tid. Vi ser stora möjligheter där vi med våra produkter och vårt kunnande kan bidra till att den omställningen ska ske på ett sätt som medför minimal påverkan på klimatet.

Slutligen har vi en fortsatt stor efterfrågan på nya bostäder, vilket i sin tur ställer stora krav på en utbyggd energiinfrastruktur. Enbart i Sverige är Boverkets prognos att det behövs 700 000 nya bostäder de kommande tio åren. Det handlar om produktion av både el och fjärrvärme, som ska ske på ett miljövänligt sätt.

Våra varumärken
Koncernen är en ledande europeisk helhetsleverantör inom energi och miljöteknik. Företaget består idag av två varumärken, Saxlund och Hotab.

Saxlund levererar såväl enskilda produkter som kompletta system och tjänster inom bioenergi.
Hotab erbjuder egenutvecklade biobränsleanläggningar.

 

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här

Kommande rapporttillfälle
Bokslutskommuniké januari till december 2017, 9 februari 2018

Stockholm den 10 november 2017

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Per-Olov Karlsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av
Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl 22:45 CET.

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser.