Delårsrapport Q3 2016

Tredje kvartalet 2016

 • Efter att bolagsstämmor i Pilum AB och Trention AB godkänt förvärvet av Saxlund International Holding AB fullföljdes förvärvet den 31 augusti 2016.
 • Ny VD, Stefan Wallerman och ny CFO, Joakim Lindén har tillträtt i Pilum AB den 1 september 2016.
 • Apportemissionen hänförlig till förvärvet av Saxlund International Holding AB registrerades den 7 september 2016.
 • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 29 139 (25 782) tkr.
 • Rörelseresultat för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -28 921 (-1 950) tkr. Rörelseresultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om totalt -25 841 tkr.
 • Resultat efter skatt för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -29 167 (-6 465) tkr. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om totalt -25 841 tkr.
 • Periodens resultat uppgick till -29 167 (-7 946) tkr. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om totalt -25 841 tkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -18,51 (-57,81) kr.

Januari-september 2016

 • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 41 457 (63 867) tkr.
 • Rörelseresultat för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -32 025 (-6 055) tkr. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om totalt -18 772 tkr.
 • Rörelseresultat efter skatt för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -32 713 (-10 916) tkr. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om totalt -18 772 tkr.
 • Periodens resultat uppgick till -32 713 (-35 480) tkr. Resultatet för perioden 2016 innehåller engångsposter om totalt -18 772 tkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -44,33 (-162,21) kr.
 • Under året har Pilum AB genomfört en företagsrekonstruktion och i samband med det ett ackord som har inneburit en ackordsvinst i koncernen på 7 069 tkr. I moderbolaget uppgick ackordsvinsten till 13 992 tkr. Denna post ingår i engångsposter ovan.

Väsentliga händelser efter rapportperioden utgång

 • Envipower AB har tecknat kontrakt med Fjernvarme Fyn Fynsverket A/S, Danmark med kontraktsvärde på ca 9 MDKK.
 • Saxlund International AB har tecknat kontrakt med BIOFOS Lynettefellesskabet A/S, Danmark med kontraktsvärde på ca 10 MSEK.
 • I samband med upprättande av delårsrapporten har styrelsen beslutat att slå ihop verksamheterna i Envipower AB och Saxlund International AB. Detta är i syfte att bli mer flexibel och kundorienterad genom att ta bort interna hinder för samarbete. Som en följd av detta har styrelsen beslutat att reservera för en nedskrivning av aktierna i Envipower AB som påverkar resultatet i Pilum AB med -19 435 tkr och Pilum-koncernen med -19 659 tkr. Detta är en engångspost som inte påverkar kassaflödet och som inte påverkar styrelsens syn på företagets möjligheter.

VD:s kommentar
I och med att Saxlund formellt blev en del av Pilum-koncernen den 31 augusti i år inleddes resan att bygga en ledande europeisk leverantör av energi och miljöteknik. Förvärvet kommer att innebära en avsevärd ökning av vår omsättning. Förvärvet betyder också att vi nu kan erbjuda hela värdekedjan, från teknisk konsultation, anläggningar, komponenter och reservdelar till service och underhåll. Detta är första steget i en nödvändig konsolidering av branschen och att bygga en internationell affär.

Jag tillträdde som VD för Pilumkoncernen den 1 september, men även om jag är ny på koncernchefsposten känner jag branschen och verksamheten väl sedan min tid som VD för Saxlund. Det är med stor entusiasm jag ger mig i kast med uppgiften att leda arbetet att bygga den nya koncernen.

Sverige har en lång tradition av spjutspetskunnande inom miljö och energiteknik. Vi ser en växande efterfrågan på avancerad miljöteknik i både Sverige och våra övriga marknader. När vi nu samlat några av de ledande varumärkena på området under ett tak är jag övertygad om att vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande som kan möta de behoven.

Våra kunder finns främst bland industri och kraftvärmeföretag i Sverige och resten av Europa. Pilums viktigaste geografiska marknader är i dag Sverige, övriga Norden, Tyskland och Storbritannien. Pilums verksamhet står på två ben. Det ena är projekt och produkter, det andra service och eftermarknad. Det skapar en stor trygghet och stabilitet för verksamheten att vi dels får intäkter från att sälja och installera produkter, dels från service, underhåll och reservdelar under många år efter den första affären. Förutom att det ger en ökad trygghet och stabilitet att verka över flera områden innebär det att våra olika verksamheter kan ge varandra draghjälp.

Redan under tredje kvartalet har vi fått en rad kvitton på att vi gör rätt saker. Efter utgången av tredje kvartalet har vi tecknat två nya och viktiga kontrakt varav ett kontrakt värt 10 miljoner kronor avseende leverans av två slamsilos till danska BIOFOS Lynettefællesskabet A/S och ett kontrakt värt lika mycket med Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S.

Vi har nu arbetat i den nya koncernen i nästan tre månader. Jag kan i verksamheten se flera kvitton på att bolaget utvecklas i rätt riktning. Efter en svag omsättningsutveckling under första halvåret kan vi nu redovisa en tillväxt under tredje kvartalet. Jag är fullt medveten om att rörelseresultatet inte är tillfredställande, men jag kan konstatera att merparten av kvartalets förluster beror på engångskostnader. Vi räknar med påtagliga synergieffekter under årets sista månader och under nästa år, vilket ytterligare kommer att stärka koncernens resultat. Vårt arbete med att skapa tillväxt och konsolidera branschen har inletts och kommer att accelereras under åren framöver.

Jag ser framför mig en spännande resa, som säkerligen kommer erbjuda många utmaningar men också stora möjligheter. Vi är verksamma i den kanske hetaste och viktigaste av alla framtidsbranscher, där vårt uppdrag är att bidra till en mer hållbar energiproduktion i Sverige och Europa. Vi har med sammanslagningen av de fyra bolagen Pilum, Envipower, Saxlund och Hotab skapat ett företag som står väl rustat för den utmaningen.

Kommande rapporttillfälle
Bokslutskommuniké 2016   22 februari 2017

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Stockholm den 28 november 2016

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per-Ove Jönsson
Styrelseledamot

Per-Olov Karlsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direkt

Frågor kring rapporten besvaras av
Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@pilum.se
Tel: 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Pilum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 kl 08:30 CET.

Adresser
Pilum AB (publ)
c/o Saxlund International AB
Box 15085
104 65 Stockholm

Org nr. 556556-8325

Hemsida: www.pilum.se