Andra kvartalet, april – juni 2019

  • Nettoomsättning uppgår till 62 351 (84 498) KSEK.
  • Rörelseresultat för perioden uppgår till -6 085 (-11 455) KSEK. Resultatet har belastats med ca 2 500 KSEK avseende fasta kostnader som har avvecklats.
  • Resultat efter skatt uppgår till -6 932 (-12 917) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -0,04 (-0,50) SEK efter utspädning och -0,27 (-0,50) SEK före utspädning.

Första halvåret

  • Nettoomsättning uppgår till 97 390 (130 077) KSEK.
  • Rörelseresultat för perioden uppgår till -9 727 (-26 496) KSEK. Resultatet har belastats med ca 5 300 KSEK avseende fasta kostnader som har avvecklats.
  • Resultat efter skatt uppgår till -11 552 (-30 192) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -0,06 (-0,66) SEK efter utspädning och -0,45 (-1,17) SEK före utspädning

Väsentliga händelser

  • Engelska dotterbolaget, Saxlund International Ltd, har tecknat två order om ca 5 000 KSEK och 20 000 KSEK under juni och juli.
  • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade en ny order på ca 9 500 KSEK under juli månad.

VD:s kommentar

Andra kvartalet 2019 är en nystart för Saxlund där den nya styrelsen tillsammans med ledningen har ökat fokus på samordnings- och effektiveringsarbetet för att nå en långsiktig lönsamhet för koncernen.

Saxlund har under andra kvartalet ett resultat som är 5 000 KSEK bättre än samma period förra året. För halvåret är resultatet ca 15 000 KSEK bättre. Vi är på rätt väg då förlusttakten minskar avsevärt.

Gruppen har haft en god orderingång under juni och juli med order i det engelska dotterbolaget på ca 25 000 KSEK och svenska dotterbolaget på ca 9 500 KSEK. Som bolaget har kommunicerat tidigare så har svenska dotterbolaget blivit tilldelade en ytterligare en affär, till Tekniska Verken i Kiruna AB. Tyvärr, som under många andra offentliga upphandlingar, blev tilldelningsbeslutet överklagat och Tekniska verken har därför valt att göra om upphandlingen. Oberoende av utfallet så är det positivt att Saxlund transportabla värmecentraler är konkurrenskraftiga även i offentliga upphandlingar.

Omställningen för den svenska verksamheten, där bolaget har gått från egen tillverkning till outsourcade tillverkning har gått bra och bolaget har redan hittat flera samarbetspartners för tillverkning i Europa och Sverige. Det gör att vi är mycket flexiblare när det gäller både antal order och leveranstid.

Kostnadsmassan i koncernen och i de svenska dotterbolagen är nu på en betydligt lägre nivå. I jämförelse med andra kvartalet 2018 har koncernen minskat kostnader med ca 20 000 KSEK på rullande årsbasis. Bolaget arbetar kontinuerligt med att sänka kostnaderna och har även under året sänkt fasta kostnaderna med ytterligare ca 10 000 KSEK på rullande årsbasis.

Som ett led i effektiviseringsarbetet och då styrelsen håller högt fokus på att gå mot långsiktig lönsamhet har Alexander Leppänen, som även är styrelseledamot, sedan 26 augusti gått in operationellt som t.f CFO i bolaget.

Viktigaste steget för att nå lönsamhet är dock att öka orderingången. De senaste månaderna har koncernen haft en ökad orderingång. Utöver de ovan nämnda order i det engelska och svenska dotterbolagen har orderingången för nya projekt även varit god i det tyska dotterbolaget under kvartalet. Vidare har eftermarknadsaffärerna för Saxlund Tyskland utvecklats positivt. Dotterbolagen har en spännande pipeline och i exempelvis England har Saxlund tagit en hel del affärer som kan leda till flera order framgent.

Klimatfrågan och omställningen till grön energi är ett ständigt samtalsämne i den globala debatten. Där nämns bioenergi och waste-to-energy som en del av lösningen för att ta samhället mot en fossilfri energiproduktion. Därmed så har Saxlund en global marknad och vi kommer att börja arbeta för att bättre kunna nå ut till kunder utanför våra traditionella marknader.

El-bristen är en fråga som bör tas på allvar i Sverige, vilket ständigt påpekas av energibolagen (senast i Dagens Industri 20 augusti 2019, Risken för akut elbrist har ökat ytterligare). Med framtida stängning av kärnkraften samt den nya skattelagstiftningen för kraftvärme så ser Sverige ut att stå in för elbrist inom en snar framtid. En lösning är att öka nyinvesteringar i kraftvärme från bioenergi (som inte påverkas av den nya skattelagstiftningen) alternativet är att bygga ut de värmeverk och sågverk som finns i Sverige till kraftvärmeverk. Sådana investeringar skulle öka behovet av Saxlunds lösningar och produkter på en av Saxlunds hemmamarknader

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport juli-september 2019 27 november 2019
Bokslutskommuniké och delårsrapport för oktober – december 2019 19 februari 2020

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här

Stockholm den 27 augusti 2019

Kenneth Eriksson
Styrelseordförande

William Heigard
Styrelseledamot

Svante Carlsson
Styrelseledamot

Alexander Leppänen
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl 8:45 CET.