Delårsrapport Q2 2016

Sammanfattning av perioden januari-juni 2016

 • Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 12,3 (38,6) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -3,1 (-4,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -3,4 (-4,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick till -3,4 (-27,5) MSEK.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet -0,14 (-0,98) SEK.
 • Företagsrekonstruktion i Pilum AB avslutad.
 • Ackordsvinsten i koncernen uppgick till 7,1 MSEK och i moderbolaget till 14,0 MSEK.

Sammanfattning av perioden april-juni 2016

 • Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 3,9 (29,1) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -5,1 (0,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -5,3 (0,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick till -5,3 (-17,0) MSEK.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet -0,15 (0,07) SEK.

Väsentliga händelser efter perioden utgång

 • Trentions bolagsstämma den 22 juli godkände avyttring av Saxlund International Holding AB till Pilum AB.
 • Nasdaq godkände bolagsbeskrivning av den nya koncernen den 26 juli.
 • Den sista och slutliga delen av förvärvet av Saxlund Interntional Holding AB blev klart den 31 augusti då tillträdet ägde rum dvs Pilum blev därmed ägare av Saxlund International Holding AB med dess dotterbolag.

Väsentliga händelser under första halvåret
Vid ackordsförhandling i Borås tingsrätt den 18 januari röstade drygt 96 procent av företrädda fordringsägare med oprioriterade fordringar ja till ackordsförslaget om 25 procent. Domen vann laga kraft den 8 februari 2016. Rekonstruktionen i Pilum AB upphörde därmed vid samma datum.

Envipower öppnade i januari ett säljkontor i Tallinn i Estland för att bearbeta de tre baltiska länderna. Bolaget kommer via det nya säljkontoret att sälja samma tjänster och produkter som bolaget säljer på den nordiska marknaden.

Vid extra bolagsstämma i Pilum den 4 mars beslutades om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 11,2 MSEK före emissionskostnader, minskning av aktiekapitalet med 23 819 692,02 kronor, från 26 615 430,52 kronor, till 2 795 738,50 kronor för förlusttäckning. Upplösning av reservfonden med 8 779 000 kronor för förlusttäckning. Pilum AB upptog ett lån som ”bryggfinansiering” från Erik Penser Bankaktiebolaget om 2,8 MSEK, vilket reglerats via företrädesemissionen.

Dotterbolaget Envipower har tecknat en order på ca 2 MSEK med LKAB i Kiruna om att bygga ut befintliga dammutsugningsanläggningar under jord. Ordern inkluderar tillverkning och montage av nya sugpunkter till befintliga filterenheter. Installationen skall vara klar i november 2016.

Betalning från Pilum AB av ackordslikvid har utförts i april.

Pilum ABs dotterbolag Envipower AB tecknade i maj ett strategiskt samarbetsavtal med Trentions dotterbolag Saxlund International Holding AB och dess dotterbolag kring försäljning, service och underhåll samt drift, montage och installation.

Saxlund, HOTAB och Envipower kommer genom avtalet att kunna erbjuda service och underhåll samt installation över större delar av Sverige och Norge genom de 9 gemensamma kontoren i Kungsbacka, Enköping, Norrköping, Gävle, Sundsvall, Skellefteå, Hagfors, Stockholm och Kristianstad.

Styrelsen beslutade i maj om en riktad nyemission till Trention Aktiebolag, om totalt 12 000 000 aktier, motsvarande cirka 17,6 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter emissionen. Emissionen sker till kvotvärdet om 0,25 SEK, totalt 3 000 000 SEK.

Emissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 12 000 000 aktier. Bolagets totala antal utestående aktier och röster ökar från 55 914 770 aktier och röster till totalt 67 914 770 aktier och röster. Den riktade emissionen ökar aktiekapitalet med 3 000 000 SEK, från 13 978 692,50 SEK till 16 978 692,50 SEK.

Årsstämman den 30 juni 2016 beslutade att genomföra förvärv av Saxlund International Holding AB genom apportemission. Förvärvet villkorades av att bolagsstämma i Trention AB godkände avyttringen samt att Nasdaq godkänner bolagsbeskrivningen som kommer att lämnas in under juli.

Kommentar av VD Christian Baarlid
Pilum är inne i ett stort förändringsarbete med mål att bygga en stark nordisk service- och eftermarknadsverksamhet inom materialhantering, bioenergi, rökgasrening och stoftavskiljning i kombination med leverans av kompletta filteranläggningar.

För att kunna erbjuda marknaden ett bredare utbud av produkter och tjänster tecknade Pilum ABs dotterbolag Envipower AB ett strategiskt samarbetsavtal med Trentions dotterbolag Saxlund International Holding AB och dess dotterbolag kring försäljning, service och underhåll samt drift, montage och installation. Tack vare detta samarbetsavtal får Envipower och Saxlund med dotterbolag en gemensam större service- och eftermarknadsorganisation med en starkare lokal marknadstäckning.
På kort tid ser vi styrkan i detta samarbete och de positiva effekter och synergier avtalet ger. Envipower och Saxlund med dotterbolaget HOTAB kommer genom avtalet att kunna erbjuda marknaden en rikstäckande service samt installation med en stark lokal närvaro genom de nio gemensamma platskontoren i Kungsbacka, Enköping, Norrköping, Gävle, Sundsvall, Skellefteå, Hagfors, Stockholm och Kristianstad.

Genom en riktad nyemission i maj fick Pilum en ny stark industriell huvudägare Trention AB. På årsstämman den 30 juni togs beslut om att förvärva Saxlund Internatonal Holding AB genom en apportemission.

Antalet projektförfrågningar avseende ombyggnad av befintliga äldre filteranläggningar har successivt ökat under första halvåret. Envipower har den erfarenhet, kompetens och produkter marknaden efterfrågar vilket sammantaget gör att vi idag har en växande offertstock.

Envipower har ingått ett nationellt serviceavtal med en komponentleverantör avseende service och installation på den svenska marknaden. Detta avtal möjliggjordes tack vare den spetskompetens Envipower har inom det aktuella området.

För att återbesätta de vakanser i organisationen som uppstod i våras har Envipower rekryterat ett flertal nyckelpersoner för att säkerställa en rikstäckande högkvalitativ service- och eftermarknadsorganisation.

Finansiell kalender
28 november 2016, Delårsrapport januari – september 2016

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Stockholm den 31 augusti 2016

Pilum AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Christian Baarlid
VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se
Tel: 070-561 80 20

Adresser
Pilum AB (publ)
Box 6042
400 60 Göteborg
Tel: 0771-43 50 50

Org nr. 556556-8325

Hemsida: www.pilum.se
E-post: info@pilum.se

Denna information är sådan information som Pilum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl 16:30.

Detta är Pilum
Pilum är genom dotterbolagen Envipower och Saxlund International Holding en helhetsleverantör i hela värdekedjan från teknisk konsultation, produkter och system till service och reservdelar med en leveransomfattning ”från bränsleinmatning till skorsten ” inom området materialhantering, bioenergi, rökgasrening och stoftavskiljning. Pilum har en lång och gedigen erfarenhet med projekt och service inom industriell miljövård. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och internationella industri- och kraftvärmeföretag.

Aktierna i Pilum handlas på NASDAQ OMX First North Premier.