Delårsrapport Q1 2017

Januari-mars 2017

  • Fortsatt expansion av den internationella affären.
  • Saxlund International GmbH har den 21 februari 2017 tecknat kontrakt med Amandus Kahl Gmbh. Totala kontraktsvärdet är ca 700 KEUR och det är Saxlunds materialhantering som ska levereras.
  • Saxlund International AB har den 22 Mars 2017 tecknat kontrakt med FSC Vietnam, som ingår i den större koncernen Kim Tin Group med ca 2200 anställda. Totala kontraktsvärdet är ca 1,2 MEUR och det är Saxlunds materialhanteringsutrustning i form av silos och stångmatningsgolv som ska levereras.
  • Styrelsen i Pilum AB har den 3 april 2017 beslutat att föreslå årsstämman den 4 maj 2017 att fatta beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget ca 64 MSEK före emissionskostnader. Pilum har ingått avtal om emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.
  • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 72 773 (8 374) tkr.
  • Rörelseresultat för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -8 477 (2 030) tkr. Resultatet för första kvartalet 2016 innehåller engångsposter om totalt 7 069 tkr.
  • Rörelseresultat efter skatt för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -10 303 (1 904) tkr. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt 7 069 tkr.
  • Periodens resultat uppgick till -10 303 (1 904) tkr. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt 7 069 tkr.
  • Resultat per aktie för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -2,42 (17,00) kr.
  • Under första kvartalet 2016 har Pilum AB avslutat den företagsrekonstruktion som påbörjades 2015 och i samband med det genomfört ett ackord som har inneburit en ackordsvinst i koncernen på 7 069 tkr. I moderbolaget uppgick ackordsvinsten till 13 992 tkr. Denna post ingår i engångsposter ovan.

VD:s kommentar
Vi har under förra året lyckats konsolidera de tre svenska bolagen. Vi kommer under året att slutföra den konsolideringen genom att slå samman dessa bolag till ett svenskt bolag. Samtidigt som vi gör detta så har vi föreslagit för bolagsstämman att namnändra moderbolaget Pilum AB till Saxlund Group AB. Vi kommer att driva den svenska verksamheten under bolaget Saxlund International AB och därmed så blir vi en enhetlig bolagsgrupp med ett moderbolag som heter Saxlund och tre operationella dotterbolag i England, Tyskland och Sverige som går under benämningen Saxlund International. Viktigt att veta är att vi fortsatt kommer att använda Hotab och Envipower som varumärken för specifika produkter inom bolagsgruppen.

Bolaget har under hösten växt och utvecklats och vi har ett större utbud av system och tjänster. Det har varit en utmaning att förmedla detta till kunder och marknad och vi har därmed tagit fram en ny vision för bolaget; Koncernen bidrar till rent vatten, ren luft och ren energi, visionen är att vara en framträdande aktör i byggandet av ett hållbart och energieffektivt samhälle.

Under de senaste kvartalen har de större kontrakten företrädelsevis varit på export och vi fortsätter att stärka vår internationella affär genom att ha tecknat kontrakt med FSC Vietnam värt 1,2 miljoner Euro. Det är en leverans av materialhanterings-utrustning till en board-fabrik i Vietnam som FSC Vietnam bygger åt sin huvudägare Kim Tin Group. Med ett ytterligare kontrakt står för leverans till boardindustrin, vårt tyska dotterbolag tecknade kontrakt med Dieffenbacher i december, visar Saxlund att vi är en leverantör som kunderna i branschen återkommer till.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 190 MSEK som vi prognosmässigt kommer att färdigställa under året. Detta är större kontrakt och sedan har vi en service och eftermarknad där orderboken för helåret är svår att prognostisera men som givetvis kommer att bidra positivt till dessa siffror.

Styrelsen har föreslagit för bolagsstämman att under kvartal två att genomföra en nyemission på 64 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är en företrädesemission och 100% garanterad. Det betyder att under alla omständigheter att de 64 MSEK kommer att tillfalla bolaget.

Det är oerhört bra för bolaget att en emission planeras att genomföras. Det är väldigt värdefullt för bolaget i stort att ägarna och garanterna vill vara med och satsa på det vi nu fortsätter att bygga. Bolaget kommer att stärka kassa och amortera av nuvarande skulder och därmed stärka balansräkningen rejält.

Bolaget befinner sig fortsatt i en situation av förändring och uppbyggnad. Vi jobbar hårt för att marknad och kunder ska få en så bra och rättvisande bild av bolaget. Det tar tid att jämka ihop verksamheter och återbygga varumärke. Det är bland annat därför vi väljer att byta namn på våra operativa bolag här i Sverige. Tyvärr så har namnet Pilum fått en dålig klang efter de problem bolaget hade 2014-2015.

Rörelseresultatet har inte lyft i den mån som vi önskar. Branschen har traditionellt svårt under kvartal ett då vår service och eftermarknad står still då i princip alla våra kunders anläggningar är i drift. Därmed har vi svårt att få upp beläggningen på våra servicetekniker. Detta är något som vi kommer jobba hårt med under året får att under nästa år ha åtgärdat.

Som en ytterligare förklaring så har vi i alla operativa bolag, projekt där vi har förseningar beroende på kunderna. Följden har blivit låg upparbetning i projekten och därmed också en lägre omsättning och vinst under kvartalet. Merparten av dessa projekten kommer att färdigställas under året och ingår i den nämnd orderboken ovan.

Framför oss har vi många utmaningar och stora möjligheter att stärka vår position i en viktig framtidsbransch. Vårt uppdrag är att bidra till en mer hållbar energiproduktion i Sverige och Europa. Med våra ledande varumärken, Saxlund, Envipower och Hotab, är jag övertygad om att vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande!

Finansiell kalender
25 augusti 2017 Delårsrapport januari-juni 2017
10 november 2017 Delårsrapport januari-september 2017
9 februari 2018 Bokslutskommuniké 2017

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Stockholm den 4 maj 2017

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per-Ove Jönsson
Styrelseledamot

Per-Olov Karlsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör