Delårsrapport Q1 2016

Sammanfattning av perioden januari-mars 2016

  • Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 8,4 (9,5) MSEK.
  • Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till 2,0 (-4,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,9 (-4,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick till 1,9 (-10,5) MSEK.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet 0,17 (-1,14) SEK.
  • Företagsrekonstruktion i Pilum AB avslutad.
  • Ackordsvinsten i koncernen uppgick till 7,1 MSEK och i moderbolaget till 14,0 MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet
Vid ackordsförhandling i Borås tingsrätt den 18 januari röstade drygt 96 procent av företrädda fordringsägare med oprioriterade fordringar ja till ackordsförslaget om 25 procent. Domen vann laga kraft den 8 februari 2016. Rekonstruktionen i Pilum AB upphörde därmed vid samma datum.

Envipower öppnade i januari ett säljkontor i Tallinn i Estland för att bearbeta de tre baltiska länderna. Bolaget kommer via det nya säljkontoret att sälja samma tjänster och produkter som bolaget säljer på den nordiska marknaden.

Vid extra bolagsstämma i Pilum den 4 mars beslutades om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 11,2 MSEK före emissionskostnader, minskning av aktiekapitalet med 23 819 692,02 kronor, från 26 615 430,52 kronor, till 2 795 738,50 kronor för förlusttäckning. Upplösning av reservfonden med 8 779 000 kronor för förlusttäckning. Pilum AB upptog ett lån som ”bryggfinansiering” från Erik Penser Bankaktiebolaget om 2,8 MSEK, vilket reglerats via företrädesemissionen.

Dotterbolaget Envipower har tecknat en order på ca 2 MSEK med LKAB i Kiruna om att bygga ut befintliga dammutsugningsanläggningar under jord. Ordern inkluderar tillverkning och montage av nya sugpunkter till befintliga filterenheter. Installationen skall vara klar i november 2016.

Väsentliga händelser efter perioden utgång
Betalning från Pilum AB av ackordslikvid har utförts i april.

Pilum ABs dotterbolag Envipower AB tecknade i maj ett strategiskt samarbetsavtal med Trentions dotterbolag Saxlund International Holding AB och dess dotterbolag kring försäljning, service och underhåll samt drift, montage och installation.

Saxlund, HOTAB och Envipower kommer genom avtalet att kunna erbjuda service och underhåll samt installation över större delar av Sverige och Norge genom de 9 gemensamma kontoren i Kungsbacka, Enköping, Norrköping, Gävle, Sundsvall, Skellefteå, Hagfors, Stockholm och Kristianstad.

Styrelsen beslutade i maj om en riktad nyemission till Trention Aktiebolag, om totalt 12 000 000 aktier, motsvarande cirka 17,6 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter emissionen. Emissionen sker till kvotvärdet om 0,25 SEK, totalt 3 000 000 SEK.

Emissionen medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 12 000 000 aktier. Bolagets totala antal utestående aktier och röster ökar från 55 914 770 aktier och röster till totalt 67 914 770 aktier och röster. Den riktade emissionen ökar aktiekapitalet med 3 000 000 SEK, från 13 978 692,50 SEK till 16 978 692,50 SEK.

Styrelsens förslag till årsstämman 2016
I kallelsen till årsstämman den 30 juni 2016 föreslår styrelsen bolagsstämman besluta om;
att genomföra förvärv av Saxlund International Holding AB genom apportemission. För ytterligare information hänvisas till separat pressmeddelande och kallelsen till årsstämman den 30 juni 2016 som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Kommentar av VD Christian Baarlid
Den lyckade företagsrekonstruktionen som avslutades i februari ger oss de förutsättningar som krävs för att driva och utveckla verksamheten. Den tunga period som vi nu lagt bakom oss har kraftigt påverkat verksamheten vilket inneburit att det nya verksamhetsåret startat betydligt sämre än förväntat. Huvudorsaken till detta är kundernas och leverantörernas tveksamhet att ingå avtal med oss beroende på den ekonomiska osäkerhet som funnits om koncernens framtid. Det har också funnits en stor intern oro hos våra medarbetare huruvida rekonstruktionen skulle lyckas eller inte. Ett flertal medarbetare har valt att sluta och starta konkurrerande verksamhet vilket inneburit kundtapp och förlorad omsättning.

Framtidsutsikter
Industriutsläppsdirektivet leder till skärpta utsläppskrav inom EU som i sin tur skapar en växande efterfrågan av effektiv reningsteknik. De skärpta utsläppskraven bedöms leda till att antalet förfrågningar ökar inom segmentet anläggning och system. Industriutsläppsdirektivets regelverk innebär för många anläggningsägare att de tvingas till beslut om investeringar för att erhålla nya miljötillstånd för fortsatt drift.

Målet för koncernen är att skapa en rikstäckande och konkurrenskraftig service- och eftermarknadsorganisation som kan erbjuda marknaden ett brett serviceutbud inom rökgasrening och stoftavskiljning. Det ingångna samarbetet med Saxlund och Hotab ger ytterligare möjligheter till en stark lokal närvaro i kombination med ett breddat serviceutbud. Detta ger förbättrade möjligheter att ta del av den växande marknad vi nu ser.

Finansiell kalender
31 augusti 2016 – Delårsrapport Januari – Juni 2016

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här

Borås den 31 maj 2016

Pilum AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

Frågor kring rapporten besvaras av
Christian Baarlid
VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se
Tel: 070-561 80 20

Adresser
Pilum AB (publ)
Box 6042
400 60 Göteborg
Tel: 0771-43 50 50
Org nr. 556556-8325
Hemsida: www.pilum.se
E-post: info@pilum.se

Detta är Pilum
Pilum är genom dotterbolaget Envipower en helhetsleverantör i hela värdekedjan från teknisk konsultation, anläggningar och system till service och reservdelar ”från panna till skorsten” inom området rökgasrening och stoftavskiljning. Pilum har en lång och gedigen erfarenhet med projekt och service inom industriell miljövård. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och internationella industri- och kraftvärmeföretag.

Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.