Första kvartalet 2020
▪ Nettoomsättning uppgick till 49 692 (35 039) KSEK
▪ Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -958 (-3 093) KSEK
▪ Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 136 (-3 642) KSEK
▪ Resultat efter skatt uppgick till -3 694 (-4 621) KSEK
▪ Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det första kvartalet
▪ Dotterbolaget Saxlund International GmbH tecknade under januari månad två nya kontrakt till ett totalt värde om ca 3,2 MEUR
▪ Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade ett avtal med Komforts Group avseende service och eftermarknad av Komforts leveranser
▪ Koncernen förlängde kortfristiga kreditavtal om totalt 54 744 KSEK med ytterligare tolv månader till oförändrade villkor
▪ Dotterbolaget Saxlund International Ltd erhöll den 24 mars en engineering order samt Letter Of Intent (LOI) motsvarande ett kontraktsvärde om ca 1,4 MGBP (16,8 MSEK).
▪ Saxlund har i likhet med många övriga företag påverkats negativt av den rådande samhällsekonomiska krisen Corona-pandemin medfört.
▪ Saxlund har tagit del av de statliga åtgärdsprogrammen i form av korttidspermitteringar och genomfört detta i de svenska bolagen samt i det engelska dotterbolaget.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång
▪ Dotterbolaget Saxlund International Gmbh, tecknade den 16 april 2020 två kontrakt med Envirotherm Gmbh med ett kontraktsvärde om sammanlagt ca 1,2 MEUR.
▪ Förvaltningsrätten avslog den 5 maj överprövningen och Ljungby Energis tilldelningsbeslut till Saxlund står fast. Kontraktsvärde uppgår till ca 34 800 KSEK.

VD:s kommentar
I likhet med i stort sett samtliga branscher har Saxlund till viss del blivit påverkade av den rådande samhällssituationen som Corona pandemin medför. Dock är energibranschen mindre påverkad av pandemin än flera andra branscher, el och värme behövs fortsatt och omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer att fortsätta. Vi ser framför oss att det kommer att fortsätta att investeras i den offentliga sektorn, både inom energisidan men också på vattenreningssidan. Saxlund är ett välkänt och respekterat namn och är väl positionerat för att fortsätta att vinna affärer inom dessa områden. Vidare kommer servicebesök till energianläggningar att fortsätta i Norge och Sverige då energiproduktion anses vara en samhällsviktig verksamhet och därför undantas från reseförbuden relaterade tillCoronautbrottet. Saxlunds bedömning är att det är troligt att det även kommer att bli så i Tyskland och England.

Första kvartalet 2020 har Saxlund förbättrat resultatet på EBITDA-nivå med 2 200 KSEK i jämförelse med 2019. EBITDA uppgick till -958 KSEK (-3 093 KSEK) under första kvartalet. Jämfört med motsvarande period 2018 har EBITDA-nivån förbättrats med närmare 13 MSEK vilket är positivt. Nettoomsättningen var ca 14 500 KSEK högre än 2019. Omsättningsökningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år kommer främst från projektdelen inom Saxlunds verksamhet. Traditionellt sett är första kvartalet ett sämre kvartal för service och eftermarknad då flertalet av våra kunder är i full drift och därmed sker det färre servicebesök. Corona-pandemin har under mars månad påverkat bolagets resultat negativt då ett antal servicebesök har blivit inställda i och med införandet av reserestriktioner. Den negativa resultateffekten på EBTIDA-nivå kopplat till Corona bedöms till ca -500 till -1 000 KSEK i jämförelse med om servicebesöken hade kunnat utföras. Med utgångspunkt i hur året startade är vår bedömning att kvartalets resultat på EBITDA-nivå helt utan Corona-effekter och andra engångseffekter hade varit ca 1 000 – 1 500 KSEK högre.

Orderingången under kvartalet har varit tillfredställande, och uppgick till ca 50 000 KSEK. Vi har även tagit order efter kvartalets utgång på ca 13 000 KSEK. I början av maj erhöll vi ett positivt besked rörande tilldelningsbeslutet till Ljungby Energi där Förvaltningsrätten gick på Ljungbys linje och tilldelningen till Saxlund står fast. Vi avvaktar fortsatt kontraktets signering. Tillsammans ger alla dessa affärer ett tillskott till orderboken på ca 93 000 KSEK, vilket är fantastiskt bra.

Det kommer att bli intressant att följa hur Sverige kommer att agera i frågan om att återvinna fosfor från avloppsslam. En utredning1 är gjord och presenterad för miljö- och klimatminister Isabella Lövin och där föreslås liknande åtgärder som är gjorda i Tyskland. Om en liknande lag skulle antas i Sverige kommer det att bredda marknaden för våra lösningar, Saxlund har bara under våren skrivit kontrakt för ca 45 000 KSEK som är direkt hänförliga till den tyska lagen om återvinning av fosfor.

Som tidigare nämnts går Saxlund inte skadefria under Corona-pandemin. Vi påverkas på både projektsidan och på service och eftermarknad. I det korta loppet så ser vi på projektsidan att investeringsbesluten skjuts på framtiden och därmed blir förre projekt signerade. För service så är det besöksförbud och reseförbud som leder till inställda servicebesök. Det har gått för kort tid för att se hur vår reservdelsförsäljning påverkas. Krisen medför samtidigt en påverkan på vår likviditet och resultat. I vissa projekt kan vi nu inte färdigställa installation eller leverera då siten för projektet är stängd. Därmed har vi inte uppfyllt delar av den prestationsbundna betalningsplanen och färdigställandegraden i projektet ökar inte och vi kan inte tillgodogöra oss någon vinstavräkning.

I det längre perspektivet så ser vi att sågverksindustrin2, där Saxlund har många kunder, kommer dra ner på nyinvesteringar. Vi ser även framför oss att cementbranschen kommer att dra ner på investeringar. Ett exempel som kan nämnas att Holcim, en återkommande kund till Saxlund, har pausat alla nyinvesteringar till följd av att efterfrågan på cement har gått ner drastiskt. Precis som för många andra företag har vi svårt att prognostisera hur krisen kommer påverka Saxlund. Det som är säkert är att vissa marknader och branscher som Saxlund avsåg att satsa extra på kommer vara avstannade och att vi kommer att behöva anpassa oss genom att ändra fokus.

Trots påverkan av Corona-pandemin har vi haft en positiv utveckling där våra interna åtgärdsprogram gett ett gott resultat. Vi har många ben att stå på och vissa branscher, såsom vattenrening, kommer investeringarna att fortsätta. Reservdelar kommer också införskaffas för att säkerställa drift. Samtidigt nämns det redan att krisen är ett ypperligt tillfälle att fullfölja och skala upp takten för att nå ett fossilfritt samhälle, vilket kommer att gynna många branscher som Saxlund finner sig inom.

1 https://www.regeringen.se/48e7cd/contentassets/3d68880d2e6942f3a1dccb158e46beb7/hallbar-slamhantering-sou-20203
2 https://bioenergitidningen.se/opinion-debatt/coronakrisens-effekter-pa-bioenergibranschen

Revisorsgranskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2019 vecka 20, 2020
Årsstämma 2020 4 juni 2020
Delårsrapport april – juni 2020 26 augusti 2020
Delårsrapport juli – september 2020 4 november 2020
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020 17 februari 2021

Stockholm den 13 maj 2020
Kenneth Eriksson William Heigard
Styrelseordförande Styrelseledamot
Alexander Leppänen Stefan Wallerman
Styrelseledamot Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av
Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Rapporten i sin helhet laddas ner här

Intermim report can be downloaded here

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 8:45 CET.

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka
Org. nr. 556556-8325
Hemsida: www.saxlund.se