Vi bidrar till Ren luft, Ren Energi och Rent vatten    

 • Saxlund har ökat orderboken med ett värde över 100 MSEK sedan Corona-pandemins utbrott
 • Saxlund har säkerställt finansiering om totalt 105 MSEK
 • Fortsatta resultatbättringar jämfört med föregående år

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 42 894 (62 351) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 100 (-6 085) KSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3 986 (-5 531) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 237 (-6 932) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,04) SEK före och efter utspädning

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 92 587 (97 390) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 058 (-8 624) KSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -6 121 (-9 727) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 931 (-11 552) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,06) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det andra kvartalet

 • Saxlund International Holding AB tecknade kontrakt med Ljungby Energi i enlighet med tidigare meddelat tilldelningsbeslut, med ett kontraktsvärde om 34,7 MSEK.
 • Saxlund Group har under det senaste kvartalet fyllt på orderboken med kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 80 000 KSEK, trots Corona pandemin.
 • Mats Gabrielsson samt Linus Johansson invaldes som styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 4 juni.
 • Saxlund har tagit del av de statliga åtgärdsprogrammen i form av korttidspermitteringar och genomfört detta i de svenska bolagen samt i det engelska dotterbolaget.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd, har den 1 juli skrivit två separata kontrakt på sammanlagt 8,5 MSEK. Leveranserna består av materialhanteringsutrustning samt uppgradering av tidigare levererad utrustning.
 • Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Ltd, skrev den 16 juli kontrakt på ca 5 MSEK. Leveranserna består till huvuddel av tre stycken av Saxlunds egenutvecklade stångmatningsgolv.
 • Saxlund Group säkerställer finansiering om totalt 105 MSEK via nyemission om 85 MSEK och ett kreditavtal om 20 MSEK.
 • Anna Eskhult tillträder rollen som t.f CFO i Saxlund Group AB
 • Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International GmbH, skrev den 24 augusti ett kontrakt med värde om ca 12,5 MSEK. Leveranserna består till huvuddel av Saxlunds egenutvecklade pumpar för slamhantering med tillhörande servicekontrakt

 

VD:s kommentar

Det är oerhört positivt och glädjande att Saxlund har signerat ett finansieringsavtal med bolagets största ägare Gabrielsson Invest AB samt Trention AB om att genomföra en kapitalisering av bolaget om totalt 105 MSEK. Finansieringsavtalet innefattar en nyemission om 85 MSEK och ett kredit- och garantiavtal om 20 MSEK. Detta avtal ger Saxlund mycket goda förutsättningar att fortsätta resan mot lönsamhet. Rådande situation kommer öka takten för gröna investeringar och tillväxten på de marknader där Saxlund är operativa ser positiv ut. Finansiering som nu genomförs kommer ge bolaget möjligheter att växa och ta ytterligare marknadsandelar långsiktigt.

Vi är tacksamma för det förtroende vår huvudägare visar oss genom detta avtal som inte bara kommer att innebära ett positivt kapitaltillskott utan även att bolaget i det närmaste kommer att stå skuldfritt efter att emissionen avslutats, tillsammans med en stark ägarstruktur.

Under rådande situation är vi stolta över att fortsatt få förtroende av våra kunder. Saxlund har sedan Corona-pandemins utbrott ökat orderboken med över 100 000 KSEK. Vi ser att det kommer att fortsätta investeras inom energisektorn och vattenreningssidan. Även i cementbranschen har vi återupptagit diskussioner med kunder om nya projekt. Därmed är bedömningen att orderingången fortsatt ska vara god under hösten.

Saxlund inledde året positivt men resultatet har under det andra kvartalet påverkats negativt av Corona-pandemin. Dock har vi sett en något positiv trend i slutet av kvartalet, vilket är glädjande.

Den främsta orsaken till att resultatet påverkats negativt är att många projekt har pausats då arbetsplatser stängts till följd av restriktioner kopplat till pandemin. Störst påverkan har vi haft i England, där hela landet var försatt i karantän. Pandemin har samtidigt medfört att kunder har skjutit på investeringsbeslut och vissa kontraktsförhandlingar har avbrutits. Detta till trots har Saxlund förbättrat resultatet för kvartalet i jämförelse med samma period 2019.

Andra kvartalet 2020 har Saxlund förbättrat resultatet på EBITDA-nivå med närmare 3 000 KSEK i jämförelse med 2019. Samtidigt har omsättning minskat med cirka 19 500 KSEK i jämförelse med 2019. EBITDA uppgick till -3 100 KSEK (-6 085 KSEK) under andra kvartalet. Jämfört med motsvarande period 2018 har EBITDA-nivån förbättrats med närmare 6 000 KSEK Trots en minskad omsättning visar Saxlund ett bättre resultat för kvartalet än föregående år, vilket är väldigt positivt. Som tidigare nämnts har pandemin haft störst påverkan i UK där omsättningen sjönk med närmare 60 procent i jämförelse med förra året. Utan effekter från pandemin är bedömningen att den positiva resultattrenden från föregående år skulle ha fortsatt.

Fasta kostnader fortsätter att sjunka under kvartalet i jämförelse med både 2019 och 2018. I jämförelse med 2018 har Saxlund minskat kostnaderna med 34 000 KSEK på årsbasis. Det visar att de kostnadsbesparingsprogram vi genomfört under de senaste 24 månaderna har varit framgångsrika. Saxlund fortsätter att arbeta hårt med att optimera våra fasta kostnader vilket under rådande läge är av yttersta vikt.

EU-parlamentet har beslutat om ett stödpaket[1] på ca 750 miljarder Euro. Det program som lanseras tillsammans med stödpaketet förordar satsningar och investeringar med tydligt miljöfokus. I Sverige anses det att den ekonomiska återhämtningen från pandemin ska bestå av investeringar i gröna energislag och att takten mot ett fossilfritt samhälle bör öka. Omställningskommissionen, som startats av Stockholms handelskammare, har släppt en rapport med vissa åtgärder för hur Sverige kan återstarta ekonomin där fokus ligger på grön omställning[2]. Vår bedömning är att dessa föreslagna och beslutade åtgärder kommer att påverka Saxlund positivt.

Vidare kommer takten för nyinvesteringar att öka i Tyskland, drivna av lagen om återvinning av fosfor. Omställningen ska vara gjord senast 2023 och därmed förväntar vi oss att det kommer att medföra nya affärsmöjligheter under hösten och även under 2021.

Vi har många ben att stå på och i vissa branscher, såsom vattenrening, kommer investeringarna att fortsätta. Reservdelar kommer också införskaffas för att säkerställa drift. Samtidigt nämns det redan att krisen är ett ypperligt tillfälle att fullfölja och skala upp takten för att nå ett fossilfritt samhälle, vilket kommer att gynna många branscher som Saxlund finner sig inom. Jag ser även att det nya finansieringsavtalet ger bolaget potential att fortsätta sin resa mot tillväxt och lönsamhet samt ta nya marknadsandelar i samtliga branscher vi är aktiva inom.

[1] https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_sv

[2] https://www.dn.se/ekonomi/maria-wetterstrand-en-gron-omstallning-skapar-manga-jobb/

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport juli – september 2020                                                                 4 november 2020

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020                          17 februari 2020

 

Stockholm den 25 augusti 2020

 

Kenneth Eriksson                                       William Heigard

Styrelseordförande                                     Styrelseledamot

 

Alexander Leppänen                                    Linus Johansson

Styrelseledamot                                          Styrelseledamot

 

Mats Gabrielsson                                       Stefan Wallerman

Styrelseledamot                                         Verkställande direktör

Rapporten i sin helhet laddas ner här

Intermim report can be downloaded here

 

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman

VD/CEO

stefan.wallerman@saxlund.se

Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 kl. 8:30 CET.

Adresser

Saxlund Group AB (publ)

Fannys väg 3

13154 Nacka

Org. nr. 556556-8325

Hemsida: www.saxlund.se