• Nyemission genomförd

Saxlund har genomfört en nyemission på ca 30 700 KSEK under kvartal 4.

Kvartal 4 Oktober – December 2018

 • Nettoomsättning uppgår till 51 625 (68 811) KSEK.
 • Justerat rörelseresultat för perioden uppgår till -3 381 (-2 431) KSEK
 • Rörelseresultat för verksamheten uppgår till -5 387 (-11 277) KSEK inklusive engångsposter om -2 006 KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till -7 910 (-12 884) KSEK inklusive engångsposter -2 006 KSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till -0,31 SEK (-0,50) SEK.

Året Januari – December 2018

 • Nettoomsättning uppgår till 215 963 (362 210) KSEK.
 • Justerat rörelseresultat för helåret uppgår till -53 609 (-17 187) KSEK
 • Rörelseresultat för januari-december för verksamheten uppgår till -90 593 (-34 028) KSEK inklusive engångsposter -37 344 KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till -98 675 (-42 019) KSEK inklusive engångsposter -37 344 KSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till -3,85 SEK (-2,75) SEK.

VD:s kommentar
Saxlund har genomgått ett omfattande effektivitetsprogram under det senaste året, starkt påverkat av avvaktande marknadsklimat för bioenergiprojekt i förening med kundrelaterade förseningar i Bolagets större projekt. Bolagets likviditetssituation har därför ansträngts betydligt, vilket är anledningen till att Saxlund har satt in och genomfört det omfattande programmet för kostnadsreduktioner inom Bolagets svenska verksamhet, innebärande besparingar i storleksordningen 30 000 KSEK i årstakt i förhållande till 2017 års kostnadsbas

Bolagets genomförde under perioden en nyemission på ca 30 700 KSEK före kostnader. Emissionen var fulltecknad. Saxlunds storägare GIAB och Trention AB ökade båda sitt ägande i bolaget, vilket borgar för fortsatt stabilitet.

Emissionen ger bolaget en bra finansiell grund att stå på inför 2019. Det, tillsammans med genomförda kostnadsbesparingar, kommer att hjälpa den svenska delen av bolaget på fötter efter två år av förluster.

2018 tappade bolaget ca 145 000 KSEK i affärsvolym i jämförelse med 2017. Dotterbolagen i England och Sverige stod för i princip hela det tappet. Den låga omsättningen är givetvis huvudanledningen till Saxlunds dåliga resultat. Oslo-projektet påverkade resultatet med ca -14 000 KSEK för året. Bolaget har gjort nedskrivningar på -37 344 KSEK vilket också starkt bidrar till det negativa resultatet.

Rörelseresultatet för kvartalet är avsevärt bättre än för samma period 2017. Till större del beror det på det kostnadsbesparingar som bolaget har gjort i den svenska verksamheten.

Orderingången har under perioden varit fortsatt svag, dock har bolaget sett ett uppsving i förfrågningar. Framförallt är intresset för bolagets transportabla anläggningar stort på den svenska marknaden. Det engelska dotterbolaget tecknade ett nytt kontrakt på ca 19 800 KSEK, i slutet av december, som kommer att färdigställas under 2019.

Saxlund har nu en kostnadsnivå för den svenska verksamheten som ger möjlighet att nå lönsamhet. Bolaget kommer fortsatt att satsa på den lönsamma eftermarknadsaffären. Bolagets resa mot lönsamhet är beroende av en ökad service och eftermarknad men även ett större fokus på den lönsamma projektaffären för materialhantering.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 170 000 KSEK. Till den orderboken kommer service och eftermarknad där helåret är svår att prognostisera men som kommer att bidra positivt till dessa siffror.

Marknad
En rad faktorer talar för en gynnsam marknad för Saxlund Groups produkter och tjänsteutbud de kommande åren i Europa. Nya utsläppsdirektiv från EU kommer att öka efterfrågan på våra produkter. I Sverige väntas miljölagstiftningen skärpas ytterligare.

Klimatklivet driver på för minskade CO2 utsläpp och det bidraget har lett till att många kunder tittar på att byta från energiproduktion baserat på fossila bränslen till förnyelsebar bioenergi.

I det längre loppet så prognostiseras energianvändandet att öka globalt med ca 25% fram till 2040, enligt World Energy Outlook 2018. Bioenergi för kraft, värme och kyla kommer att vara en växande del i energimixen för att ha en möjlighet att nå de gemensamma globala klimatmålen. Saxlund har en produkt och projektportfölj som kommer att gynnas av en sådan ökning.

Våra varumärken
Koncernen är en ledande europeisk helhetsleverantör inom energi och miljöteknik. Företagets använder idag två varumärken, Saxlund och Hotab.

Saxlund levererar såväl enskilda produkter som kompletta system och tjänster inom bioenergi. Hotab erbjuder egenutvecklade biobränsleanläggningar.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Saxlunds nyemission har blivit registrerad.
 • Saxlund har återbetalat korta krediter om 7 250 KSEK till GIAB, varav 2 750 KSEK är lån som lösts i förtid.
 • Saxlund har återbetalat korta krediter om 5 000 KSEK till Erik Penser Bank AB.
 • Saxlund har tecknat ett nytt kreditavtal med Trention AB om 9 000 KSEK.
 • Saxlund har kallat till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hållas den 27 februari kl 10. Avsikten är att välja in två nya styrelsemedlemmar. Föreslagna ledamöter är Alexander Leppänen och Svante Carlsson.

Kommande rapporttillfällen          
Årsredovisning januari-december 2018                                 29 april 2019
Årsstämma 2019                                                                    15 maj 2019
Kvartalsrapport januari-mars 2019                                         15 maj 2019

Stockholm den 26 februari 2019

Saxlunds bokslutskommuniké 2018 laddas ner här

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019 kl 18:00 CET.