Bokslutskommuniké 2016

Oktober-december 2016 

 • Pilumkoncernen har under rapportperioden tecknat kontrakt på nya projekt till ett sammanlagt värde av ca 80-90 mkr.
 • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 65 169 (17 850) tkr.
 • Rörelseresultat för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -17 187 (-9 736) tkr. Rörelseresultatet för perioden innehåller engångsposter om totalt -5 414 tkr.
 • Resultat efter skatt för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -16 848 (-10 122) tkr. Resultatet för perioden innehåller engångsposter om totalt -5 414 tkr.
 • Periodens resultat uppgick till -16 848 (-10 122) tkr. Resultatet för perioden innehåller engångsposter om totalt -5 414 tkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -3,95 (-90,38) kr.

Januari-december 2016

 • Nettoomsättning för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till 106 626 (92 100) tkr.
 • Rörelseresultat för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -49 212 (-12 239) tkr. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt -24 186 tkr.
 • Rörelseresultat efter skatt för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -49 561 (-17 488) tkr. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt -24 186 tkr.
 • Periodens resultat uppgick till -49 561 (-45 601) tkr. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt -24 186 tkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande och förvärvade verksamheter uppgick till -30,46 (-224,20) kr.
 • Under året har Pilum AB avslutat den företagsrekonstruktion som påbörjades 2015 och i samband med det genomfört ett ackord som har inneburit en ackordsvinst i koncernen på 7 069 tkr. I moderbolaget uppgick ackordsvinsten till 13 992 tkr. Denna post ingår i engångsposter ovan.

VD:s kommentar
Nu har Saxlund varit en del av Pilum-koncernen under fyra månader och vi kan konstatera att omsättning och lönsamhet i koncernen är på väg uppåt. Vi har under perioden koncentrerat oss på att konsolidera de svenska bolagens service- och eftermarknad.

Den första tiden som VD för koncernen har varit intressant och utmanande; att få vara en del av en konsolideringsprocess där tre företagskulturer ska jämkas till en i Sverige är spännande. Vi har kommit en bra bit på väg med att förena bolagen och ser flera positiva synergieffekter i arbetet med att enas om, och modernisera våra arbetsprocesser. En sammanslagning kräver översyn av allt från affärssystem till IT-miljö och denna effektivisering kommer spara oss tid samt ge oss utrymme att med full kraft satsa framåt. Viktigt att påpeka är vi genomgående i koncernen har många engagerade och duktiga medarbetare som lyfter oss, vilket är oerhört viktigt. Inget företag är bättre än sina medarbetare.

Kunderna ser positivt på vår nya koncern och vi har ett gynnsamt förfrågningsläge på både filter för rökgasrening, biobränsleanläggningar och materialhanteringsutrustning. Idag verkar vi i en förhållandevis mättad marknad där vi ser stor potential i att kunna ta fler marknadsandelar genom att kunna erbjuda kunden en bredare produktportfölj tillsammans med hög kompetens i alla led. Vi ser också en stor potential i att satsa på eftermarknad. Dotterbolagen har tillsammans levererat närmare 8.000 anläggningar världen över. Bra serviceavtal och nära kundrelationer kommer leda till en ökad försäljning.

Vår internationella affär har stärkts under kvartal fyra då Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt med Dieffenbacher GmbH på ca 2,4 miljoner euro för leverans av materialhanterings-utrustning till kundens projekt i USA och Thailand. Dotterbolaget Hotab Biosystem AB har tecknat kontrakt värt ca 35 miljoner norska kronor för leverans av en biovärmecentral till ILC Construction AS. Byggherre är Oslofjord Property AS och hyresgäst för den färdigbyggda anläggningen är Oslofjord Convention Center AS. Kundens projekt är på ca 2 miljarder norska kronor.

Vårt rörelseresultat är ännu inte tillfredsställande vilket till stor del beror på att vi har långa cykler för införsäljning av projekt samt att service- och eftermarknad traditionellt har sin sämsta tid för året under kvartal fyra och kvartal ett. De engångskostnader som redovisades i koncernens kvartal tre-rapport slår dessutom fortfarande hårt på årets rörelseresultat. Under periodens gång så har vi valt att rensa i vår bolagsstruktur för att kunna förenkla bilden av koncernen. Detta har medfört ytterligare engångskostnader i form av nedskrivningar. Under kvartal fyra har också våra projektet mot Babcock Wilcox Völund till tre stycken bioenergianläggningar i England sått sttilla på grund av problem från kundens sida. Detta har också påverkat resultatet för kvartal 4. Projekten har nu startat igen och vi jobbar på plats tillsammans med kunden.

Framför oss har vi många utmaningar och stora möjligheter att stärka vår position i en viktig framtidsbransch. Vårt uppdrag är att bidra till en mer hållbar energiproduktion i Sverige och Europa. Med våra ledande varumärken, Pilum, Envipower, Saxlund och Hotab, är jag övertygad om att vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande.

Tillsammans blir vi en stark leverantör av utrustning i hela ledet, från bränslehantering till förbränning och rökgasrening. Med ett kompetent serviceteam satsar vi på eftermarknad där ser vi en stor potential att leverera tillfredsställande resultat!

Finansiell kalender
4 maj 2017 – Delårsrapport januari-mars 2017
4 maj 2017 – Årsstämma
Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig senast den 12 april 2017.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Stockholm den 22 februari 2017

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per-Ove Jönsson
Styrelseledamot

Per-Olov Karlsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör